Finance - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

červen 2021

6.6. 1. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele se slavením Večeře Páně
vede Petr Šilar
10.6. otevřené setkání na faře od 19h
Domácí hospic - ALFA-OMEGA
Rozhovor se zdravotními sestrami z Charity
12.6. setkání kurátorů v Chrudimi
13.6. 2. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
Farní cukrárna od 13h do 17h
17.6. setkání "pátečníků"
18.-19.6. mladší mládež v Poličce
20.6. 3. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
24.6. setkání "třicáníků"
27.6. 4. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
závěr školního roku
28.6. v 16h koncert žáků ZUŠ

Příjmy

 1. Hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejich členů.
 2. Vlastní příjmy sboru jsou: Salár, sbírky při shromáždění, účelové sbírky a dary.
 3. Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.
 4. Sbírky při shromáždění jsou dalším zdrojem příjmů, které sbor očekává od svých členů.
  Konají se pravidelně:
  1. pro sborové účely,
  2. pro mimosborové účely jako povinné sbírky na základě usnesení synodu či konventu, nebo jako nepovinné sbírky dle usnesení staršovstva.

 5. Účelové sbírky slouží k financování mimořádných potřeb sboru. Dary poskytují sborům fyzické i právnické osoby při služebnostech, životních jubileích a jiných příležitostech.
 6. O celkové výši darů poskytnutých sboru na církevní účely ve zdaňovacím období vydává sbor na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých do účetnictví sboru, jedná-li se o nepeněžní dar na základě doložení jeho hodnoty dárcem. O vydaných potvrzeních vede sbor průkaznou evidenci.
 7. Ostatní příjmy sboru jsou zejména:
  1. půjčky, příspěvky a dary z církevních zdrojů
  2. účelové půjčky, příspěvky a dotace státu či obcí
  3. prostředky získané na základě grantů a projektů
  4. příjmy z pronájmu a podnikání,
  5. likvidační zůstatky právnických osob a dědictví odkázaná církvi,
  6. další pravidelné i nepravidelné příjmy
Číslo účtu Farního sboru ČCE v Horní Čermné: 128752017/0300

Hlavu vzhůru